Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detíV najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

13. 2. 2018

Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Samotné prijímanie žiadostí prebieha v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch.

Táto žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom či ako elektronicky formulár.  Za prijatie žiadosti nesmú materské školy vyberať žiadne poplatky.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné podmienky.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
28.1.2021 - Deň otvorených dverí
28.1.2021 - Deň otvorených dverí
2.2.2021 - Deň otvorených dverí
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
3.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.