Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevná materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava

Cirkevná materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava

Ustianska 11, 91701 Trnava

Telefón: 33/5502624
E-mail: cmsalzbetkaE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ustianska 11
91701  Trnava
Telefón:
33/5502624
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Bc. Katarína Fedorová

Popisok

PROFILÁCIA ŠKOLY
Vlastné poslanie a zameranie školy

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Poslaním školy je teda výchova a vzdelávanie detí od ranného veku (3-6 deti) po vstup do základnej školy. To zahŕňa rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých rovinách: perceptuálno-motorickej, kognitívnej, citovo-sociálnej, prirodzenej, kultúrnej i náboženskej. V duchu kresťanskej rodinnej atmosféry, zabezpečujeme deťom spokojný život, chránime ich duševné i telesné zdravie, podporujeme kladné sebavedomie, obohacujeme sociálnu skúsenosť, rozvíjame pozitívny vzťah k Bohu, druhým ľuďom, svojmu okoliu, k prírode a ku spoločenským, kresťanským i kultúrnym hodnotám. V tomto duchu preferujeme preventívnu výchovu ako konkrétny spôsob výchovy, ktorý má na zreteli dobro spoločnosti i Cirkvi. Prináša výchovu kresťanským štýlom k hodnotám ako je: úcta k životu, sloboda, spravodlivosť, čestnosť, pravdovravnosť, pracovitosť, zodpovednosť.
V spolupráci s rodinou sa snažíme vštepovať do nežných detských sŕdc princípy poriadku, dobrého správania, úcty a viery. Predchádzame nepriaznivým vplyvom na život detí – podporujeme rodičovskú starostlivosť. Pomenované hodnoty, ktoré škola uznáva a k nim sa hlási majú zvnútornené všetci zamestnanci, ktorí sú súčasťou výchovy a vzdelávania detí v škole. Hlavným mottom školy teda je:
„Moje deti sú vždy v dobrých rukách.“ (sv.Alžbeta)

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
10.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.