Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmách

Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmáchNárodný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa postupne udomácňuje medzi vysokoškolákmi aj vo firmách. V apríli sa otvorili brány firiem pre 54 študentov vysokých škôl, ktorí môžu v rámci dlhodobých stáži prepájať svoje teoreti

6. 5. 2014

Údaje o už zavedenej spolupráci vysokých škôl a podnikov a jej kvalite boli získané plošným prieskumom realizovaným na vysokých školách a následne v podnikoch v úvodnej fáze projektu v druhej polovici roku 2013 a začiatkom roka 2014. V súčasnosti sa v „rankingu“, ktorý na základe tohto prieskumu vznikol, nachádza až 2 686 relevantných prípadov spolupráce vysokých škôl s podnikmi, zoradených podľa miery napĺňania kritérií „best practice“, stanovených expertnou skupinou zloženou zo zástupcov VŠ a podnikov.

Aktuálne najviac študentov sa ide vzdelávať v podmienkach podnikovej praxe zo Žilinskej univerzity. Medzi prvé podniky, ktoré spolupracujú s vysokými školami, patria INA Kysuce, Kinex Bearings, CEIT Technical Innovation či KIA Motors Slovakia. Do praxe idú aj študenti z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, a to do INA Skalica, Martinrea Slovakia Fluid Systems a MIBA Steeltec.

Študenti najväčšej univerzity vo východoslovenskom regióne Technickej univerzity v Košiciach v tomto období využijú možnosť absolvovať vzdelávanie počas štúdia v podmienkach podnikovej praxe v spoločnostiach U.S. Steel Košice, Progres CAD Engineering, WBI alebo CEIT Biomedical Engineering.

V prvom polroku roku 2014 je naplánovaný začiatok vzdelávania, teda dlhodobé stáže v podmienkach podnikovej praxe pre zhruba 100 študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia.

Záujem študentov a aj podnikov pomaly túto kapacitu projektu napĺňa. Z toho  dôvodu nie všetci záujemcovia budú uspokojení už v tejto štartovacej projektovej fáze. Ale i napriek uvedenému môžu podniky naďalej posielať ponuky pre študentov a študenti svoje prihlášky. Realizácia ďalších praxí s väčšou kapacitou je rozplánovaná v nasledujúcich fázach projektu (až do jesene 2015).

Národný projekt ponúka študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia aj možnosť krátkodobých stáží. Ide o exkurzie do podnikov. Počas exkurzií sa študenti oboznámia so všeobecným zameraním podniku, ktorý navštívia, jeho dostupným technologickým zázemím, najčastejšie používanými procesmi a modernými metódami riadenia a výroby.

Cieľom tohto národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl.

Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Zdroj: Minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.