Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

ŠPÚ pripravuje učebné osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu

ŠPÚ pripravuje učebné osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovuŠtátny pedagogický ústav pripraví učebné osnovy voliteľného predmetu zameraného na folkloristiku a ľudovú výchovu. Ten sa už druhý rok vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji.

19. 12. 2018

Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. Vzdelávacou osou v predmete je kalendárny rok, ktorý sa viaže na výročné a rodinné zvykoslovia, prácu a voľný čas, na výtvarné spevácke, tanečné a ostatné tradičné ľudové prejavy.

Na rozdiel od prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra je Folkloristika – ľudová výchova zameraná na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne. Žiak dosiahne vedomosti o zvykoch a tradíciách vo svojej vlastnej rodine, čo môže byť prínosom pre zvýšenie záujmu od udržiavanie tradícií vo svojom živote.

Vedomosti z oblasti hospodárenia a práce v minulosti sú prínosom pre pochopenie rozdielu veľkovýroby a malovýroby v súčasnosti. Absolvovanie tejto hodiny zvyšuje kultúrno-umelecké vzdelanie a je výborný základ pre ďalší rozvoj v tejto oblasti.

Učebné osnovy voliteľného predmetu Folkloristika – ľudová výchova by mali byť zverejnené v máji 2019 na Metodickom portáli na webovej stránke ŠPÚ, kde sa nachádzajú aj učebné osnovy ďalších voliteľných predmetov.

Zdroj: statpedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.