Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy

Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témyMinisterstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania.

20. 6. 2017

Školy mediálnu výchovu vyučujú ako povinnú prierezovú tému, teda ako súčasť viacerých vzdelávacích oblastí. Odporúčania v tomto smere bude formulovať momentálne dokončovaný reformný dokument.

Školy môžu v súčasnosti uskutočňovať mediálnu výchovu formou projektu, kurzu, seminára, prípadne iných školských aktivít. Okrem toho mediálna výchova môže mať aj formu samostatného voliteľného predmetu v rámci disponibilných hodín školy. Nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do systému vyplynula podľa rezortu zo skutočnosti, že médiá sa v čoraz väčšej miere stávajú silným socializačným a výchovno-vzdelávacím prostriedkom.

Hlavným cieľom bude osvojenie schopnosti žiaka zaobchádzať s médiami. Mediálna výchova ako prierezová téma má viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania mediálneho sveta a orientovali sa v ňom. Zameriava sa pritom na to, aby si žiaci vedeli vytvoriť vlastný názor a kriticky posudzovať, analyzovať a hodnotiť mediálne šírené informácie.

Štátny pedagogický ústav uskutočnil v základných školách dotazníkový prieskum. Prieskum bol zamerený na analýzu podmienok, ktoré by umožnili učiteľom efektívnejšie uplatňovať mediálnu výchovu vo vyučovaní. Z dotazníku vyplynulo, že učitelia v základných školách uplatňujú mediálnu výchovu v rámci širokého spektra vyučovacích predmetov. Rezort pripomína, že učitelia majú v rámci kontinuálneho vzdelávania ponuku na viacero vzdelávacích programov Metodicko-pedagogického centra v oblasti mediálnej výchovy. Aj takéto vzdelávacie aktivity pre učiteľov majú podľa ministerstva postupne zvyšovať kvalitu vzdelávania v oblasti mediálnej výchovy u žiakov.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
Fakulta práva
Bratislava
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.