Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Komenského 3425/18, 07542 Trebišov

Telefón: 56/6726590
Fax: 056/6726590
E-mail: oa_tvE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Komenského 3425/18
07542  Trebišov
Telefón:
56/6726590
Fax:
056/6726590
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Marcela Rabatinová
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Oľga Štefanková, zástupkyňa riaditeľky školy

Popisok

Študijný odbor 6317 6 - obchodná akadémia je štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školy.
Obsah vyučovania sa zameriava okrem všeobecnovzdelávacích premetov hlavne na odborné predmety – podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia a prax.
Štúdium sa končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z praktickej časti (účtovníctvo a hospodárska korešpondencia), teoretickej časti odborných predmetov (dôraz sa kladie najmä na podnikovú ekonomiku), skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a skúšky z cudzieho jazyka.

Absolvent študijného odboru ovláda:

• obsah základných ekonomických pojmov a vzťahov a ich uplatnenie v praxi,

• podstatu a princípy podnikania,

• vyplňovanie formulárov a tlačív používaných v ekonomickej praxi,

• účtovanie v systéme jednoduchého a podvojného účtovníctva,

• dva svetové jazyky (anglický, nemecký, francúzsky a ruský),

• prácu na počítači (WINDOWS 2000, WORD 2000, EXCEL 2000, ACCESS 2000, POWERPOINT 2000, účtovné programy, internet),

• písanie na písacom stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou,

• štylizáciu a úpravu písomností z hospodárskej praxe,

• základné právne normy a predpisy,

• zásady spoločenského správania a komunikácie.
Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.