Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Začínajú sa zápisy prvákov do základných škôl

Začínajú sa zápisy prvákov do základných škôlV základných školách sa od 1. apríla začali zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.

9. 4. 2019

Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií. Napríklad, aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy. Dôležitá je aj dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka. 

Rodičom sa tiež odporúča osobný rozhovor s vedením školy alebo využiť deň otvorených dverí s cieľom získať informácie o atmosfére v škole a kvalite spolupráce s rodičmi. Zdrojom informácií môže byť aj internetová stránka školy.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.