Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením vstúpia do platnosti tak, ako to bolo plánované

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením vstúpia do platnosti tak, ako to bolo plánovanéVzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením začali platiť už od 1. septembra 2017.

5. 9. 2017

Ako vysvetlili odborníci, špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťata.

Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.

Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú prispôsobené najmä stupňu mentálneho postihnutia a jeho individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam. Napríklad vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú pri realizácii cieľov hlavným zdrojom poznania pozorovania prírody, jednoduché pokusy a praktické činnosti. Deti sa učia chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe zmyslového vnímania a jednoduchých činností.

Učivo sa podáva takými metódami a formami, ktoré sú pre dieťa s mentálnym postihnutím najprijateľnejšie. Cieľom je, aby sa deti s postihnutím a aj bez neho vzdelávali spoločne, aby sa zabezpečila inklúziu a všetky deti sa tak mohli učiť rovnakú tému, ale tak, aby boli zohľadnené špecifické požiadavky u znevýhodnených detí.

Od 1. septembra 2017 vstúpil do platnosti aj Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie a Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.

Ako sa nové vzdelávacie programy osvedčí, vyhodnotí rezort školstva na konci tohto školského roka.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách