Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

V základných školách sa začínajú zápisy detí

V základných školách sa začínajú zápisy detíV základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

4. 4. 2018

Zápisy sa budú konať v priebehu celého mesiaca apríl a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek 6 rokov do 31. augusta 2018. Na základe demografického vývoja by v tomto roku malo k zápisom prísť približne 62-tisíc detí.

Základná škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku túto spôsobilosť nedosiahlo, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o 1 školský rok.

V prípade, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a  nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže rozhodnúť o jeho zaradení do nultého ročníka.

O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj o zaradení do nultého ročníka rozhodne riaditeľ školy vždy so súhlasom zákonného zástupcu.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, v tzv. spádovej škole. Zákonný zástupca však môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, riaditeľ tejto školy ho však nemusí vždy prijať.

Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča sústrediť sa na informácie, ktoré vypovedajú o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa v danej škole uskutočňuje. Ide napríklad o úspešnosť žiakov školy v Testovaní 5 a 9 či predmetových olympiádach. Podívajte se také na  zameranie školy, ponuku vyučovania cudzích jazykov a realizáciu mimoškolských aktivít.

Zdrojom informácií o konkrétnej škole je predovšetkým jej internetová stránka a správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje. Odporúča sa osobne navštíviť priestory školy a vziať do úvahy aj dopravnú dostupnosť.

Zdroj: minedu.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.