Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií

Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritériíMezi kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdelávacím programom pre každý nasledujúci školský rok, budú výsledky škôl a žiakov vo výchove a vzdelávaní či predbežný záujem žiakov o štúdium.

9. 5. 2018

Počíta s tým návrh novely školského zákona z dielne poslancov SNS. V prípade jeho schválenia a nadobudnutia navrhovanej účinnosti od 1. 9. 2018 sa bude podľa nových pravidiel postupovať už v rámci prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok 2019/2020.

Zámerom novely je upraviť fungovanie osemročných gymnázií komplexne a systémovo  pre celé územie Slovenska, avšak s prihliadnutím na regionálne potreby jednotlivých krajov.

Ministerstvo bude určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji. Konkrétne v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky určí na základe vyššie uvedených kritérií koeficient pre jednotlivé kraje, ktorý sa bude násobiť zákonom ustanovenou 5 % kvótou.

Okresný úrad v sídle kraja potom z dôvodu znalosti miestnych pomerov a regionálnych požiadaviek zanalyzuje požiadavky zriaďovateľov na počty žiakov na každom gymnáziu. Zároveň tak ako doteraz prerokuje navrhované počty žiakov každého gymnázia s jeho zriaďovateľom. Následne prerozdelí počty určené ministerstvom na príslušné gymnáziá, pričom ministerstvu školstva bude prináležať kompetencia schváliť, resp.  upraviť navrhované prerozdelenie.

Ak bude záujem o štúdium vyšší, kvóta sa na základe určeného koeficientu zvýši nad spomínanú 5 % hranicu. Takýmto spôsobom sa zabezpečí optimálne rozdelenie pre všetky kraje – v tých, ktorých je dopyt vyšší, bude kvóta vyššia, pri krajoch s nižším záujmom bude kvóta nižšia.

Náklady na žiakov prijatých nad rámec nebudú  hradené zo štátneho rozpočtu, ale bude si ich musieť vykryť zriaďovateľ zo svojich vlastných zdrojov. To znamená, že v prípade štátnych i cirkevných škôl, v ktorých je bezplatné vzdelávanie garantované ústavou, nebude môcť škola vyberať školné od rodičov.

Zdroj: minedu. sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.