Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl

Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôlŠkoly budú separovať odpad, kompostovať a žiaci sa budú učiť produkovať čo najmenej odpadu. Po ukončení projektu dostane každá zapojená škola certifikát s označením cirkulárna škola.

24. 4. 2018

Cirkulárna ekonomika je založená na princípe, v rámci ktorého sa všetky produktové a materiálové toky po použití stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať.

Prínosom vzdelávacieho projektu bude znižovanie zmesového komunálneho odpadu zavedením triedeného zberu a kompostovania na škole. Ďalšie riešenia si zvolia sami žiaci, napríklad spôsob dopravy do školy, spôsob balenia desiaty, spôsob obliekania či nakupovania.

Osvetové aktivity budú zahŕňať prednášky, workshopy alebo seminár na témy odpadové hospodárstvo - odpad zdrojom, kompostovanie, obnoviteľné zdroje energie či zelené budovy. Súčasťou projektu sú aj tematické podujatia, na ktorých si bude vymieňať skúsenosti vždy skupina žiakov zo slovenskej školy so skupinou žiakov z maďarskej škol. Do všetkých podujatí sa zapoja aj pedagógovia.

Cieľom je, aby sa téma obehového hospodárstva mohla integrovať do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu, ktoré bude v apríli 2019. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky.

Predstaviť cirkulárnu ekonomiku v školách na Slovensku a v Maďarsku je cieľom cezhraničného projektu Kruh obehového hospodárstva. 

Projekt realizuje Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág s finančnou pomocou Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.