Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Letná akadémia 2017

Letná akadémia 2017Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje 2. ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

17. 5. 2017

Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách. Ďalej zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy a podobne.

Medzinárodný tím facilitátorov vychádza z individuálnych potrieb škôl a poskytuje im metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní.

Školy, ktoré sa zúčastnili lonského ročníku, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami. Mohli porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií na škole, načerpať novú inšpiráciu a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti. Program je otvorený školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi či xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Letnej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

  1. člen/ka tímu: vedenie školy (riaditeľ/ka alebo zástupca/zástupkyňa školy),
  2. člen/ka tímu: učiteľ/ka (ľubovoľného vyučovacieho predmetu),
  3. člen/ka tímu: a) člen/ka mimovládnej organizácie aktívnej v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,
c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,
d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky na Letnú akedémiu nájdete na www.statpedu.cz. Vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku ju môžu podľa uvedených pokynov školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (maximálne 15 škôl). Výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017.

Zdroj: statpedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách