Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa

Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľaSlovenská komora učiteľov deklaruje, že je pripravená byť partnerom ministerstva školstva pri vytváraní definitívnej podoby etického kódexu.

13. 6. 2017

Kódex učiteľa by sa mal čo najskôr stať súčasťou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Vymedzuje normy správania sa pedagogických a odborných zamestnancov, podobne ako je to napríklad pri lekároch či zdravotných sestrách.

Etický kódex sa venuje všeobecným povinnostiam učiteľa, ale aj vzťahu učiteľa k svojej profesii a k spoločnosti a tiež vzťahu učiteľa so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Definuje napríklad, že poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie.

Ďalej je uvedeno, že učiteľ žiakom podáva pravdivé, objektívne poznatky a vedomosti, žiaky vedie k samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu. Učiteľ má rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho možnosti a schopnosti.

Kódex napríklad definuje aj to, že učiteľ sa má celoživotne vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Učiteľ má prispievať k vytvoreniu spravodlivého a inkluzívneho školského prostredia, okamžite riešiť náznaky a prejavy diskriminácie, predsudkov a šikanovania. Má si budovať vzťah so svojmi žiakmi založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
26.4.2018 - Prijímacie konanie
14.5.2018 - Prijímacie konanie
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.