Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Environmentálna výchova v školách

Environmentálna výchova v školáchS environmentálnou problematikou sa deti začínajú oboznamovať už v predškolskom veku v rámci predprimárneho vzdelávania v materských školách.

30. 4. 2019

Mnohé materské školy sa profilujú práve na oblasť environmentálnej výchovy. Materské školy sú výrazne zastúpené aj v projekte Zelená škola, ktorý je zameraný práve na realizáciu environmentálnych aktivít.

V základných a stredných školách je možné napĺňať jednotlivé témy a ciele v obsahu vzdelávania školských vzdelávacích programov tak, že je zdôraznený environmentálny charakter predmetu.  Školy si taktiež môžu vytvoriť samostatný predmet s environmentálnym zameraním. Mnohé školy si tiež koncipujú školský vzdelávací program ako program školy s environmentálnym zameraním a venujú sa tejto problematike aj v záujmových krúžkoch školy.

Žiaci sú vedení k pochopeniu, rozvíjaniu a formovaniu správania sa a vlastnej spoločenskej zodpovednosti nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdravému spôsobu života, uvedomelej spotrebe, uvedomeniu si dôležitosti zhodnocovania odpadov alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Komplexnú výchovu v tejto oblasti v základných a stredných školách zabezpečujú rôzne formy a metódy ako projektové vyučovanie, súťaže, besedy, výstavy, cvičenia, tvorivé dielne, zapájanie sa do rôznych environmentálnych aktivít a akcií, programov a projektov, akými sú Enviroprojekt, Deň Zeme, Svetový deň zdravia, Ekostopa či Zelená škola

Priestor pre hlbšie oboznámenie sa s otázkami ochrany životného prostredia ponúkajú aj predmetové olympiády a v prípade stredoškolákov aj Stredoškolská odborná činnosť.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
30.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.